Beautystudio

Stefana Creations

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautystudio en de cliënt waarop de beautystudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak minimaal 48 uur voor aanvang de afspraak te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken kunnen aan u worden doorberekend. De beautystudio moet verhindering voor een afspraak 24 uur voor aanvang aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Betaling

De beautystudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautystudio. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De beautystudio vermeldt prijswijzigingen een maand voor de ingangsdatum op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de beautystudio is betaling via overboeking naar girorekening mogelijk.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de beautystudio na de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beautystudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautystudio neemt de persoonlijke gegevens op van de cliënt op een klantenkaart. De beautystudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautystudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

De beautystudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautystudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

De beautystudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beautystudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautystudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie kunstnagels

De beautystudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

Beschadiging & diefstal

De beautystudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt/vernielt. De beautystudio meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautystudio en de behandelende stylist. De beautystudio moet de cliënt binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautystudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Recht

Op elke overeenkomst tussen de beautystudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zaandam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.